Algemene Voorwaarden zijn verplicht voor elke in Nederland geregistreerde verkopende partij. Dus ook voor ANNIdesign.

In het kort
ANNIdesign wil jou een zo goed mogelijk beeld geven van haar producten. Daardoor staat in de webshop bij elk product één of meerdere afbeeldingen. Ondanks dat ‘beelden meer zeggen dan 1000 woorden’, geven we bij elk product ook de specificaties aan. Denk aan gebruikt materiaal en de werkelijke afmetingen. Bij elkaar geeft dit jou een compleet plaatje. Bedenk wel dat de getoonde kleuren op beeldscherm altijd iets kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Zodra wij jouw bestelling en betaling gekregen hebben, leveren wij binnen de aangegeven tijd de bestelling op het door jou aangegeven adres. Overigens vragen we alleen (persoons)gegevens die wij voor de juiste afhandeling van jouw bestelling nodig hebben. Zo nodig mailen wij jouw (persoons)gegevens naar ons atelier en/of drukker zodat zij namens ons de bestelling direct naar jou kunnen toesturen. Dat is niet alleen sneller, maar ook goedkoper.

Mocht het product toch niet zijn wat je verwachtte of er is iets onverhoopt niet in orde, neem dan contact met ons op. Kunnen we het niet voor je oplossen, dan kun je het product retourneren. Tenminste, als we het niet speciaal voor jou op maat gemaakt hebben. Onder dit maatwerk verstaan we producten die wij on-demand voor jou laten maken zoals drukwerk, of een stof of afwerking die jij zelf geselecteerd hebt tijdens het doen van jouw bestelling. Dat hier sprake van is geven we ook duidelijk aan bij het product zelf.

Is het product bij ons retour, dan krijg je het aankoopbedrag van het product teruggestort. Graag wel eerst contact, zodat we je kunnen laten weten, waar het product heen gestuurd kan worden.

Precies weten hoe het zit?
Lees dan de volledige onderstaande ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met ANNIdesign;
 • ANNIdesign: het bedrijf dat de Producten die worden vervaardigd volgens de specificaties van de Koper op afstand aan Koper op haar website te koop aanbiedt;
 • Overeenkomst (op Afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door ANNIdesign georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Product: het product dat door ANNIdesign op diens website te koop wordt aangeboden en dat volgens de specificaties van de Koper wordt vervaardigd.

Artikel 2 – Identiteit van ANNIdesign

ANNIdesign is een Vennootschap onder Firma
Hans Andreussingel 15
2652 GA Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: 06 23 52 43 68
E-mailadres: info@annidesign.nl
KvK-nummer: 55166040
Btw-identificatienummer: 8515.92.193

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ANNIdesign en op elke totstandgekomen Overeenkomst op Afstand tussen ANNIdesign en Koper.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De afbeeldingen en specificaties op de website van ANNIdesign geven de Koper een waarheidsgetrouw en volledig weergave van de Producten en stellen de Koper in staat een goede beoordeling van de Producten te maken. Weergegeven kleuren op beeldscherm kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren van der materialen.
 2. Een aanbod van ANNIdesign is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door Koper, behoudt ANNIdesign zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden ANNIdesign slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Aanbiedingen van ANNIdesign gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 6. ANNIdesign kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod met de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ANNIdesign langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Als Producten volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd en/of door Koper (digitaal) bekrachtigt, kan de Koper zich niet jegens ANNIdesign beroepen op een herroepingsrecht en is de Koper niet gerechtigd de Producten binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren.
 4. ANNIdesign is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden.
 5. ANNIdesign zal bij de levering van het Product de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen:
  • het bezoekadres van ANNIdesign waar de Koper met klachten terecht kan;
  • de in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ANNIdesign deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • eventuele gebruikshandleidingen/instructies omtrent correct gebruik van de Producten

Artikel 6 – Ontvangst

 1. De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Koper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ANNIdesign, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de Producten.
 2. Ingeval van gegronde klachten van de Koper, zal ANNIdesign de geleverde Producten kosteloos aanvullen met de ontbrekende delen, herstellen of vervangen.
 3. Terugzending van de Producten dient te geschieden inclusief accessoires en bijbehorende documentatie en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming van de Producten na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken alsmede doorverkoop na constatering van gebreken, doen het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. ANNIdesign is niet gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van het geleverde Product indien:
  – de Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ANNIdesign en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ANNIdesign is beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende Product dat de schade heeft veroorzaakt.
 2. ANNIdesign kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor vergoeding van directe schade. Iedere aansprakelijkheid van ANNIdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 7 – Gegevensbeheer en privacy

 1. Indien de Koper een bestelling plaatst bij ANNIdesign, dan worden diens persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van ANNIdesign. ANNIdesign vraagt alleen om persoonsgegevens ten behoeve van een correcte afhandeling van de geplaatste bestelling. Lees hiervoor ons aparte Privacy Statement.
 2. Indien de bestelling van Koper producten bevat die ‘on demand’ extern voor ANNIdesign vervaardigd worden, deelt ANNIdesign de inhoud van de bestelling en persoonsgegevens zonodig met een derde partij. Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten conform de richlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. ANNIdesign zal persoonsgegevens niet verstrekken aan overige derden, behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting ANNIdesign daartoe noodzaakt.
 4. ANNIdesign draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de Kopers wiens rechten op bescherming geregeld zijn in de Privacywetgeving.
 5. ANNIdesign kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de Koper van deze lijst te verwijderen.

Artikel 8 – De prijs

De in het aanbod van ANNIdesign genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit

ANNIdesign streeft ernaar dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Levering

 1. ANNIdesign zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. ANNIdesign zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen.
 3. Als plaats van levering van de Producten geldt het adres dat de Koper aan ANNIdesign kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ANNIdesign het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal ANNIdesign zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ANNIdesign tot het moment dat het Product wordt aangeboden bij de Koper. Indien het Product alsdan om welke reden dan ook niet kan worden afgeleverd op het door Koper aangegeven adres van bezorging, gaat voornoemd risico vanaf dat moment over op de Koper.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van de Producten.
 2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling van de Producten, alvorens de gehele bedongen vooruitbetaling staat bijgeschreven op het bankrekeningnummer van ANNIdesign.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ANNIdesign te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Koper heeft ANNIdesign het recht om redelijke (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten te verhalen op de Koper, onverminderd diens recht op overige schadevergoeding.

Artikel 12 – Herroeping en garantie

 1. Bij  aankoop  van  een  product  heeft  de  koper  de  mogelijkheid  de  overeenkomst  zonder  opgave  van  redenen  te  ontbinden  gedurende  veertien (14)  dagen.  Deze  termijn  gaat  in  op  het  moment  dat  Koper  de  bestelling  heeft  ontvangen.
 2. Tijdens  de  bedenktijd  zal  Koper  zorgvuldig  omgaan  met  het  product  en  de  verpakking. Koper zal  het  product  slechts  met  mate  uitpakken.  Indien  Koper  zijn/haar  herroepingsrecht  gebruikt  zal  het  product  met  alle  geleverde  toebehoren  in  originele  staat  en  originele verpakking  aan  ANNIdesign geretourneerd  worden.
 3. Indien  Koper  gebruik  maakt  van  zijn  herroepingsrecht  komen  de  kosten  van  terugzending  voor  zijn/haar  rekening.
 4. ANNIdesign zal  na  het  ontvangen  van  de  geretourneerde  bestelling  – mits in goede en dus weder te verkopen staat – uiterlijk  binnen  30  dagen  het  bedrag  van de aankoop terugbetalen,  met  uitzondering  van  de  verzendkosten.
 5. Herroeping is echter niet van toepassing indien het product voor Koper speciaal gemaakt is. Hieronder vallen het drukwerk (van bijvoorbeeld geboortekaarten of producten met naam) en het on-demand vervaardigen (van bijvoorbeeld behang, behangbanen en behangcirkels en posters XL). Ook maatwerk kan niet retour, waaronder alle op verzoek gemaakte en door Koper geselecteerde combinaties van stoffen en/of afwerking (denk bijvoorbeeld aan babynestjes, dekentjes, commodemandjes, aankleedkussenhoezen).
 6. Voor handgemaakte textiele artikelen geldt de redelijke garantietermijn van 3 maanden na aankoop. Deze garantie betreft onder meer op het stikwerk, gebruiksschade valt hier niet onder. Deze periode is redelijk te noemen gezien het feit dat gedurende die periode van 3 maanden het product zowel gebruikt zal zijn, als ook, mits conform de voorgeschreven wasadviezen, is gewassen. Na deze termijn vervalt de garantie en is ANNIdesign gevrijwaard van verplichting tot herstellen.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen ANNIdesign en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plaats reactie